สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลหมู่บ้าน  
  สินค้า OTOP  
     
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภา  
  หัวหน้าส่วนราชการ  
      เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด  
      เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง  
      เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา  
     
  ส่วนสำนักงานปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
     
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
  พรบ/พรก  
  กฎกระทรวงและระเบียบ  
  download แบบฟอร์ม  
     
  รายรับรายจ่าย  
  แผนพัฒนาสามปี  
  แผนการดำเนินงาน  
  ข้อบัญญัติ อบต.  
  รายงานการติดตามผลแผน  
  รายงานการประชุม  
  สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
     
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
     
 
ค้นหาข้อมูล

ค้นจาก ค้นจากgoogle
 
     
   
 

 

สภาพทั่วไป

          ตำบลโคกม่วงเดิมเป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นเวลาไป ติดต่อราชการกับทางอำเภอ มีความลำบากอย่างมากเพราะเส้นทางคมนาคมสมัยนั้นยังไม่สะดวกสบายดังเช่น ปัจจุบัน ดังนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ทางราชการมองเห็นความลำบากของประชาชน จึงได้ย้ายให้ตำบลโคกม่วง มาขึ้นอยู่กับอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา โดยในครั้งแรกมีชุมชนใหญ่ตั้งอยู่ ที่บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 1 ในปัจจุบัน
          ตำบลโคกม่วงเดิมบรรพบุรุษอพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินที่หมู่บ้านแห่งนี้ สาเหตุ ที่ชื่อตำบลโคกม่วงนั้น เนื่องจากบริเวณนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอน ประกอบกับมีต้นมะม่วงป่าขึ้นเป็นจำนวน มากชาวบ้านจึงเรียกว่า "โคกมะม่วง" และเรียกเพี้ยนมาเป็น "โคกม่วง" ต่อมาขนาดชุมชนขยายใหญ่ขึ้นเป็นตำบล จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น "ตำบลโคกม่วง"
          ตำบลโคกม่วงเดิมเป็นสภาตำบลโคกม่วงและต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงในปี พ.ศ. 2539 ตามประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 2539 จนถึงปัจจุบัน
 
ทำเลที่ตั้งและอาณาเขต
           ตำบลโคกม่วงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอภาชี ระยะห่างจากอำเภอภาชีประมาณ 4 กิโลเมตร (จุดศูนย์กลาง ณ ที่ทำการ อบต.โคกม่วง )โดยที่ทำการ อบต. ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ต. โคกม่วงมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองน้ำใส  อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองน้ำใส  อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.หนองแค จ. สระบุรี 
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสนา  อ.อุทัย  และต.ระโสม  อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กระจิว   อ.ภาชี   จ.นครศรีอยุธยา
 
พื้นที่และประชากร
          พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง มีพื้นที่ประมาณ 19.49 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 12 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน(ปัจจุบัน) 
1
บ้านโคกม่วง   นางโกสุม    ไม้ประดิษฐ์
2
บ้านคลอง      นายอนันต์    ไตรพรหม
3
บ้านหนองงูเหลือม  นายถวัลย์     แดงป้อม
4
บ้านป่าหว้า  นายเรืองเดช   วิถีไพร
5
บ้านหนองตลิ่งชัน นายทองพูน   ฟองแก้ว 
6
บ้านสร้างเค็ม นายโสภี    แสงยันต์
7
บ้านโคกสังข์   นายลำดวน   ชัยฤกษ์
8
บ้านใหม่   นายธรรมนูญ   สุมรรคา
9
บ้านสะพานดำ  นายประทุม   ดวงกาญจนา
10
บ้านดอนข่อย  นายสำเริง     สืบสงัด
11
บ้านหนองยาว   นายสังวน  โกสินทร์ (กำนัน)
12
บ้านโคกกรวด  นายสมหวัง    สุวรรณสนธิ์
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     การคมนาคมและการจราจร
          การคมนาคม
          ทางรถยนต์ ปัจจุบันมีถนนหลายสายติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอและจังหวัดอื่น ๆ เช่น เทศบาลตำบลภาชีและ อบต.เสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ถนนสายหลักของตำบล คือถนนสายภาชี - บ้านโคกสังข์ ใช้เชื่อมโยงชุมชนให้สามารถติดต่อถึงกันโดยสะดวกและส่วนใหญ่จะมีสภาพดี
 
     สภาพการจราจร  (ตารางแสดงสภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง)
 

ชื่อ

ประเภท

ขนาด

สภาพ

กว้าง (ม)

ยาว (ม)

ใช้ได้

ชำรุด

ถนนสายสุวรรณศร(ภาชี-หินกอง หมายเลข  329)          

ลาดยาง

6

3,500

/

 

ถนนเลียบคลองชลฯ 1 ซ้าย 3ขวา ( หมู่ที่  1-  หมู่ที่  6 )
ถนนเลียบคลองชลฯ 2 ซ้าย 3 ขวา
(หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 8 -หมู่ที่  1 ภาชี)

ลาดยาง,ลูกรัง
คสล.
ลูกรัง

5
4
4

4,880
2,232
835

/
/
/

 

ถนนเลียบคลองชลฯ 3ซ้าย3ขวา ( หมู่ที่ 10 - ม. 9 )
   ถนนลูกรัง ( หมู่ที่ 12- ม.11- ม.10 )

ลาดยาง,ลูกรัง
ลูกรัง

5
4

2,000
5,500

/
/

 

ถนนลาดยาง ( หมู่ที่ 7- ม.12 )              

ลาดยาง

6

1,600

/

 

ถนนคอนกรีตสลับลูกรัง ( หมู่ที่ 8 - ม.10 )

คสล. , ลูกรัง

1,700

/

 

ถนนลูกรังสลับคอนกรีต ( หมู่ที่ 1 - ม.5 )

คสล. , ลูกรัง

4

3,000

/

 

ถนนลูกรังสลับคอนกรีต ( ป่าหว้า-วัดหนองนางเก่า)

คสล. , ลูกรัง

4

2,000

/

 

ถนน  อย 3027 แยกทางหลวง 329 - บ้านดอนข่อย

ลาดยาง,ลูกรัง

5

15,005

/

 

 
การประปา   
          การประปามีใช้ครบทั้ง 12 หมู่ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีข้อมูลสำหรับ ผู้ใช้น้ำประปา ดังนี้
          หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,และ12
          ทั้ง 12 หมู่บ้าน ใช้น้ำประปาของกรมโยธา กรมทรัพยากรธรณี รพช. และกรมอนามัยรวมทั้งขององค์การบริหารส่วน ตำบลสร้างให้ซึ่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน
 
การไฟฟ้า
          การไฟฟ้า อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานการไฟฟ้าภาชี (หรือนครหลวง) ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกม่วง มีประมาณ 150 จุด
 
การสื่อสาร
          การสื่อสารอยู่ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณีย์โทรเลข และบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งการสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง แยกเป็น
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   - แห่ง
  ไปรษณีย์ฝากส่ง (เอกชน) - แห่ง
  โทรศัพท์สาธารณะมี  11 หมู่ (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 21 แห่ง
 

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง 
  คลองชลประทาน  1  ซ้าย 3  ขวา 1 แห่ง
  คลองชลประทาน  2  ซ้าย 3  ขวา  1 แห่ง
  คลองชลประทาน  3  ซ้าย 3  ขวา 1 แห่ง
  คลองทิ้งน้ำห้วยบ่า    1 แห่ง
 
ด้านเศรษฐกิจ
     รายได้ประชากร
          รายได้ประชากรเฉลี่ย 23,000 บาท/คน/ปี
     การเกษตรกรรม
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 80% และเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม โดยเพาะปลูกข้าวเป็นหลักมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,274 ไร่ พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 1,ชัยนาท 1,และสุพรรณบุรี 35 เป็นต้น
 
ด้านสังคม
     ลักษณะโครงสร้างของประชาชน
          มีประชากรรวมทั้งสิ้น (ณ 1 ต.ค. 50) จำนวน 4,348 คน แยกเป็นชาย 2,107 คน เป็นหญิง 2,241 คน มีครัวเรือน จำนวน 1,066 ครัวเรือน มีการจัดตั้งหมู่บ้าน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้
  หมู่ที่  1  บ้านโคกม่วง หมู่ที่  7 บ้านโคกสังข์
  หมู่ที่   2   บ้านคลอง   หมู่ที่  8   บ้านใหม่
  หมู่ที่   3 บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่  9 บ้านสะพานดำ
  หมู่ที่   4  บ้านป่าหว้า  หมู่ที่  10 บ้านดอนข่อย
  หมู่ที่   5 บ้านหนองตลิ่งชัน    หมู่ที่  11 บ้านหนองยาว
  หมู่ที่   6   บ้านสร้างเค็ม  หมู่ที่  12   บ้านโคกกรวด
 
     ศาสนา
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 100% ซึ่งมีวัดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ทั้งหมด 4 แห่ง 1 สำนักสงฆ์ คือ วัดโคกม่วง วัดโคกสังข์ วัดโคกกรวด และวัดหนองนางเก่า และสำนักสงฆ์พระญาติสามัคคีธรรม
 
     วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
              1)  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ซึ่งในวันที่  1  มกราคมของทุกปี  โดยมีพิธีร่วมทำบุญตักบาตร  ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ  สามเณร  จำนวนกว่า  100  รูป
              2)  ประเพณีวันสงกรานต์   ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  12-16  เมษายน  ของทุกปี  โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                 
              3)  ประเพณีกวนข้าวทิพย์  ซึ่งจัดขึ้นช่วงเทศกาล  วันวิสาขบูชาของทุกปี
              4)  ประเพณีแห่เทียนจำพรรษา  ซึ่งจัดขึ้นช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาของทุกปี
              5)  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ซึ่งจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 
 
     การศึกษา
              ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง 

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

ปีการศึกษา

จำนวนครู

จำนวนห้อง เรียน

จำนวนนักเรียน(คน)

อนุ บาล

ประ ถม

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

รวม

ชุมชนโคกม่วง ฯ            

สปช.

2550

8

 

41

153

194     

วัดโคกสังข์  ฯ

สปช.

"

 

33

-

35

วัดโคกกรวด  ฯ   

สปช.

"

6

 

22 

60

-

82

บ้านดอนข่อย ฯ 

สปช.

"

13

 

45 

112

50

207

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ถ่าย

"

5

 

90

-

-

90

จำนวน        2  ศูนย์ 
อบต.จัดตั้ง  1  ศูนย์

โอน

 

 

 

 

 

 

 

 
      กีฬาและนันทนาการ
  1)   สนามกีฬาเอนกประสงค์   จำนวน
3
  แห่ง
  2)   สนามฟุตบอล จำนวน
4
  แห่ง
  3)   สนามบาสเก็ตบอล  จำนวน
-3
  แห่ง
  4)   สนามวอลเลย์บอล จำนวน
5
  แห่ง
  5)   สนามตระกร้อ จำนวน
-
  แห่ง
  6)   สนามแบดมินตัน จำนวน
4
  แห่ง
  7)   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน
1
  แห่ง
  8)   สวนสาธารณะ จำนวน
1
  แห่ง
  9)   สนามเด็กเล่น   จำนวน
1
  แห่ง
 
      การสาธารณสุข
  1.สถานีอนามัยตำบลโคกม่วง จำนวน 1   แห่ง
    จำนวน 12   แห่ง
ด้านการเมือง - การบริหาร
      โครงสร้างด้านการบริหารงานบุคคล
          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น บริหารงานในรูปสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 28 คน มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตามโครงสร้างการบริหารงานบุคคลดังนี้
จำนวนบุคลากร 22 คน แยกเป็น
  1.   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( นักบริหารงาน อบต. ) 
1
  คน
  2.   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผ
1
  คน
  3.   นักวิชาการศึกษา   
1
  คน
  4.  นักพัฒนาชุมชน      
1
  คน
  5.   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
1
  คน
  6.  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
1
  คน
  7.   ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการ    
1
  คน
  8.   พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ 
1
  คน
  9.   พนักงานจ้างตามภารกิจถ่ายโอนและทั่วไปตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
7
  คน
  10.   หัวหน้าส่วนการคลัง ( นักบริหารงานคลัง )   
1
  คน
  11.   เจ้าพนักงานพัสดุ  
1
  คน
  12.   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   
1
  คน
  13.  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   
1
  คน
  14.  ลูกจ้างประจำตำแหน่งการเงินและบัญช
1
  คน
  15.  หัวหน้าส่วนโยธา  
1
  คน
  16.   นายช่างโยธา   
1
  คน
 

 

บุคลากร

ปี  พ.ศ.

จำนวนคน
เพิ่ม / ลด

 

หมายเหตุ

2550
(จำนวนคน)

2551
(จำนวนคน)

  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

4

4

 

 

  ตำแหน่งในส่วนการคลัง

4

4

 

 

  ตำแหน่งในส่วนโยธา

1

2

+1

 

  ลูกจ้างประจำ

2

2

 

 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

2

1

-1

 

  พนักงานจ้างทั่วไป

1

1

 

 

  พนักงานจ้างตามภารกิจถ่ายโอน

6

6

 

 

  รวมจำนวนบุคลากร

20

20

+ - 1

 

 
      สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

ฐานะการคลัง

ปี  2549

ปี  2550

ปี  2551

รายรับ
    หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 

9,334,426.21
599,194
28,631.19
-
3,402,533
64,110

 

10,093,048.75
91,872
36,238.35
-
4,396,419
129,190

 

10,077,374.33
38,704
23,336.84
-
7,485,888.42
235,538

รวมรายรับ

13,428,894.21

14,746,768.10

17,860,842.58

     รายจ่ายตามงบประมาณ
หมวดงบกลาง
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายอื่นๆ

 

134,438
1,463,444
235,680
4,717,929.42
132,483.65
623,401.85
3,298,249
-

 

670,132.80
1,503,555
199,066
5,977,696.10
160,273.46
1,472,683.78
5,927,317
-

 

736,960
1,694,043
708,320
6,253,981.85
160,778.31
883,100
1,216,000
-

    รวมรายจ่ายตามงบประมาณ

10,605,625.92

15,910,724.14

11,653,183.16

    เงินจ่ายขาดเงินสะสม
เงินจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

822,589
3,000,000

1,005,014
2,519,226.40

223,128
2,718,499.24

    รวมรายจ่ายนอกงบประมาณ

3,822,589

3,524,240.40

2,941,627.24

    เงินฝากธนาคาร  ณ.  วันที่  30  กันยายน  2551
ธ.กรุงไทย  จำกัด(มหาชน)  105-1-09939-0
ธ.กรุงไทย  จำกัด(มหาชน)  105-1-15335-2
ธ.เพื่อการเกษตรฯ                703-2-65299-7
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ                           เลขที่  105-2-06274-1
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน                            เลขที่  105-6-01025-8

 

8,018,927.51
593,206.73
9,410.30

235,250.73

991,477.01

 

7,735,837.27
410,795.62
9,457.40

240,747.87

1,102,779.46

 

8,756,097.92
543,038.36
9,528.21

246,282.40

2,143.50

 
      ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
          จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงในปี 2547 จำนวน 2,933 คน แยกเป็นชาย 1,412 คน หญิง 1,521 คน
          มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,202 คน คิดเป็นร้อยละ 75.07 แยกเป็นชาย 1,066 คน หญิง 1,136 คน ( ข้อมูลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 )
 
 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
          ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เช่น ก่อสร้างถนน / ซ่อมแซมถนน / สะพาน ด้านเศรษฐกิจได้แก่ ขุดลอกร่องน้ำ เพื่อการเกษตร นอกจากนั้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและ ความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษา ศาสนา และศิลปะ วัฒนธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งนี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีการดำเนินภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครบทั้ง 6 ด้าน
 
 
   
   
  ©สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๐ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด